Sistema de control d’avaries

Programació d’un sistema via web integrat a la intranet.

Permet als usuaris la comunicació de les mateixes a manteniment tot quedant reflectit al sistema.

Es realitza un seguiment de cadascuna i es permet extreure’n dades i conclusions per a millorar els serveis.